Regulamin Płatnego Programu Poleceń Instytut Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki, zgodnie z którymi odbywa się „Płatny Program Poleceń” organizowany przez Instytut Rozwoju Kapitału Ludzkiego (IRKL).
 2. Program jest skierowany do osób fizycznych nie posiadających statusu pracownika lub współpracownika IRKL oraz nie istniejących w bazie danych IRKL.
 3. Celem programu jest pozyskanie specjalistów na stanowiska pracy u danego Pracodawcy.
 4. Pracodawca nie bierze udziału w Programie, a jedynie poszukuje pracowników na odpowiednie stanowiska pracy.
 5. Okres trwania programu: 26.03.2018 do odwołania.

 

Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie zostały użyte dane pojęcia, rozumie się przez nie:

Organizator Programu – Instytut Rozwoju Kapitału Ludzkiego (IRKL) Sp. z o. o. z siedzibą  w Olsztynie przy ul. Staromiejskiej 15, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000493269, NIP: 739-386-48-69 oraz wpisana do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 10485.

Program – organizowany przez Instytut Rozwoju Kapitału Ludzkiego, szczegółowo opisany w niniejszym Regulaminie, stworzony w celu pozyskania odpowiednich specjalistów na dane stanowiska pracy w przedsiębiorstwie Pracodawcy.

Regulamin – niniejszy Regulamin Programu „Płatny Program Poleceń”.

Osoba Polecająca – osoba fizyczna biorąca udział w Programie „Płatny Program Poleceń” IRKL, która poleciła należytego Kandydata na dane stanowisko pracy w firmie Pracodawcy.

Kandydat – osoba polecona firmie IRKL, nie uczestnicząca w Programie ale ubiegająca się o pracę oferowaną przez Pracodawcę.

Pracownik – osoba zatrudniona w IRKL, która przeprowadza weryfikację poleconego Kandydata, a następnie rekomenduje go odpowiedniemu Pracodawcy.

Oferta – oferta pracy danego Pracodawcy, skierowana do odpowiednich Kandydatów i zamieszczona na stronie www.irkl.org.pl.

Baza Danych IRKL – wewnętrzna baza danych Instytutu Rozwoju Kapitału Ludzkiego, w której funkcjonują wszyscy Kandydaci znalezieni, skontaktowani, zarekomendowani oraz przechodzący rekrutację prowadzoną przez IRKL.

Nagrody – kwoty pieniężne wypłacane Osobie Polecającej w przypadku gdy Kandydat przez nią polecony, przeszedł pozytywnie proces rekrutacyjny oraz został zatrudniony u Pracodawcy.

Pracodawca – pracodawca, którego dotyczy oferta, nie uczestniczący w Programie

Warunki uczestnictwa w programie

W programie jako Osoba Polecająca może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, a także spełnia następujące wymagania formalne:

 1. Nie jest obecnym lub byłym pracownikiem Pracodawcy oraz IRKL,
 2. Oświadcza, iż Kandydat przez nią polecony posiada odpowiednie kwalifikacje na wybrane stanowisko pracy oferowane przez Pracodawcę,
 3. Zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Programu „Płatny Program Poleceń”.
 4. Instytut Rozwoju Kapitału Ludzkiego wypłaca Osobie Polecającej należytą sumę pieniężną jeśli Kandydat przez nią polecony przeszedł pozytywnie procedurę rekrutacji i rekomendacji oraz został zatrudniony w firmie Pracodawcy.
 5. Kandydat, który bierze udział w procesie rekrutacyjnym oraz Osoba Polecająca wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).

Procedura Rekomendacji

 1. Osoba Polecająca rejestruje się w Programie Poleceń IRKL na stronie.
 2. Kandydat wyraża chęć udziału w rekrutacji poprzez wypełnienie formularza i wskazanie w nim Osoby Polecającej a następnie doręcza go Pracownikowi biura drogą mailową lub osobiście.
 3. Do formularza, Kandydat załącza swoje aktualne CV oraz klauzulę poufności: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnej i przyszłej rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
 4. Pracownik IRKL dokonuje weryfikacji Kandydata oraz sprawdza, czy wskazana Osoba Polecająca jest zarejestrowana w Programie.
 5. Jeśli Kandydat spełnia wszystkie warunki udziału w rekrutacji, to jego profil przekazywany jest Pracodawcy, który podejmuje decyzję o jego zatrudnieniu lub odrzuceniu. W przypadku zatrudnienia Kandydata, Osobie Polecającej przysługuje wynagrodzenie.

Warunki Wypłaty Nagrody

 1. Nagrody finansowane są ze środków własnych Organizatora Programu.
 2. Nagrody wypłacane są w kwocie pieniężnej, która jest podana przy danej ofercie pracy.
 3. Suma pieniężna zostaje przelana na Rachunek Bankowy Osoby Polecającej w terminie 14 dni od przekazania Organizatorowi Programu niezbędnych danych do jej wypłaty, a Pracodawca potwierdził, że zatrudnił Kandydata.
 4. Osoba Polecająca otrzymuje nagrodę jeśli zarówno ona jak i Kandydat przez nią polecony spełnili wszystkie wymagania związane z niniejszym Regulaminem.

 

Dane Osobowe

 1. Podanie danych osobowych przez Kandydata i Osobę Polecającą jest dobrowolne, jednak ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Programie przez Osobę Polecającą.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).
 3. Administratorem danych osobowych jest Instytut Rozwoju Kapitału Ludzkiego (IRKL) z o. o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Staromiejskiej 15, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000493269, NIP: 739-386-48-69, Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 10485.
 4. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych lub zażądać ich zmiany bądź też poprawy.

Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin został ustanowiony na czas nieokreślony.
 2. Okres trwania Regulaminu podany jest w części „Postanowienia Ogólne” i trwa od 26.03.2018 r. do odwołania.

Regulamin Programu dostępny jest w siedzibie Organizatora Programu oraz na podanej stronie.