Regulamin szkolenia otwartego

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem szkolenia jest: Instytut Rozwoju Kapitału Ludzkiego Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie,
  ul. Partyzantów 1/2, posiadający wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy Sądu Rejonowego Olsztyn – Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000493269, NIP: 7393864869, REGON: 281557957.
 2. W wyjątkowych okolicznościach Organizator może odwołać bądź zmienić datę i miejsce szkolenia, o czym poinformuje uczestników telefonicznie bądź pocztą elektroniczną, najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem szkolenia.

§2 Zasady ustalania ceny

 1. Opłata za szkolenie ustanawiana jest oddzielnie dla każdego szkolenia otwartego.
 2. Uiszczenie opłaty za szkolenie stanowi potwierdzenie udziału w szkoleniu oraz stanowi potwierdzenie zapoznania się z treścią i akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Opłata za szkolenie płatna jest przed przystąpieniem do szkolenia na nr konta: 63191010482786736152150001 (Deutsche Bank), w terminie 3 dni przed planowanym terminem szkolenia. W tytule należy podać imię i nazwisko Uczestnika oraz nazwę szkolenia.
 4. W przypadku odwołania szkolenia, opłata za szkolenie podlega zwrotowi na konto wskazane przez Uczestnika, w terminie 2 dni roboczych od dnia poinformowania o odwołaniu szkolenia.

§3 Zgłoszenie udziału w szkoleniu

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przez Uczestnika zgłoszenia drogą telefoniczną, mailową bądź poprzez stosowny formularz zgłoszeniowy nie później niż 3 dni przed planowanym terminem szkolenia do godziny 14:00.
 2. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Instytut Rozwoju Kapitału Ludzkiego Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników w danym terminie będzie już zamknięta oraz w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej ilości osób, którą przewidział Organizator dla danego szkolenia.
 3. Instytut Rozwoju Kapitału Ludzkiego Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia bądź jego odwołania na 3 dni przed terminem szkolenia. W sytuacji, gdy szkolenie zostanie odwołane uczestnikowi przysługuje zwrot całej wpłaconej kwoty.
 4. Najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia Organizator prześle do osób, które zgłosiły chęć wzięcia udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału wraz
  z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.

§4 Rezygnacja ze szkolenia

 1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić do Instytutu Rozwoju Kapitału Ludzkiego Sp. z o.o. telefonicznie bądź pocztą elektroniczną, nie później niż 3 dni przed planowanym terminem szkolenia do godziny 14:00.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie do 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu informacji o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Instytut Rozwoju Kapitału Ludzkiego Sp. z o.o.) Uczestnikowi przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty.
 3. W przypadku otrzymania przez Instytut Rozwoju Kapitału Ludzkiego Sp. z o.o. rezygnacji z uczestnictwa
  w szkoleniu w terminie krótszym niż 3 dni, uczestnikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej kwoty.

§5 Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia
  29 października 1997 roku poz. 833.) Instytut Rozwoju Kapitału Ludzkiego
  Sp. z o.o. nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów marketingowych i komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Instytutem Rozwoju Kapitału Ludzkiego Sp. z o.o.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20.06.2016r.